กิจกรรมทั้งหมด :

ลำดับ กิจกรรม คะแนน จำนวน
1 ดูแลความเรียบร้อย โรงยิม 22/10/63 5 3/3
2 งานดูแลการจราจร วันปิยมหาราช 10 6/6
3 ทำความสะอาดห้อง Com4 10 7/7
4 ทำความสะอาดและเก็บความเรียบร้อยห้อง324 5 10/10
5 กิจกรรมทำความสะอาดอาคาร ๒ ชั้น ๔-๕ 10 30/30
6 กิจกรรมจราจรปลอดภัย 10 4/4
7 กิจกรรมจราจรปลอดภัย 10 4/4
8 กิจกรรมจราจรปลอดภัย 10 4/4
9 กิจกรรมจราจรปลอดภัย 10 4/4
10 อาสาทำความสะอาด 10 8/8
11 อาสาทำความสะอาด 10 8/8
12 จิตอาสา ทำความสะอาด ตึก 1 10 16/16
13 การจัดและทำความสะอาดห้องปฏิบัติการวิทยาศาตร์ 10 7/7
14 การจัดและทำความสะอาดห้องปฏิบัติการวิทยาศาตร์ 10 7/7
15 ทำความสะอาดห้อง Com4 10 7/7
16 ทำความสะอาดห้อง Com4 10 7/7
17 ทำความสะอาดห้อง Com4 10 7/7
18 ทำความสะอาดห้อง 433 10 3/3
19 วิทยากรติวเพื่อเตรียมสอบโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ชีววิทยา 5 1/1
20 วิทยากรติวเพื่อเตรียมสอบโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ชีววิทยา 5 1/1
21 วิทยากรติวเพื่อเตรียมสอบโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ชีววิทยา 5 1/1
22 วิทยากรติวเพื่อเตรียมสอบโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ชีววิทยา 5 1/1
23 วิทยากรติวเพื่อเตรียมสอบโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ชีววิทยา 5 1/1
24 วิทยากรติวเพื่อเตรียมสอบโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ชีววิทยา 5 1/1
25 วิทยากรติวเพื่อเตรียมสอบโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ชีววิทยา 5 1/1
26 ทำความสะอาดห้อง 433 5 3/3
27 อาสาทำความสะอาด 5 6/6
28 กิจกรรมทำความสะอาดห้องแนะแนว 10 3/3
29 ทำความสะอาดห้องงานประดิษฐ์ 314 10 5/5
30 กิจกรรมทำความสะอาดห้อง 312 10 10/10
31 เช็คกระจกห้อง Com1 10 4/4
32 เช็คกระจกห้อง Com2 10 4/4
33 เช็คกระจกห้อง Com3 10 4/4
34 ทีมงานถ่ายทำ VTR 10 2/2